Liturgija pretposvećenih darova

SLUŽBA PRINOSA KÂDA

Svećenik otvara carske dveri. Dok čitač ili svećenik pjevaju stihove, narod kleči. Zatim narod ustaje i pjeva pripjev, a svećenik kleči. Svećenik kadi sveti stol na početku i na kraju svakog stiha. Stihovi i pripjev psalma 140. uobičajeno se pjevaju prema notnom prilogu na sljedećoj stranici. Čitač nasred crkve ili svećenik u svetištu s prednje strane svetog stola pjeva:

Svećenik: Nek se uzdigne molitva moja kao kâd pred tobom, podizanje ruku mojih kô žrtva večernja.

Narod: Nek se uzdigne molitva moja kao kâd pred tobom, podizanje ruku mojih kô žrtva večernja.

Zatim čitač ili svećenik, stojeći s južne (desne) strane svetog stola, pjeva prvi stih:

Svećenik: Gospode zazvah tebe, usliši me! Slušaj glas molitve moje kad zazivam tebe!

Narod: Nek se uzdigne molitva moja kao kâd pred tobom, podizanje ruku mojih kô žrtva večernja.

Zatim čitač ili svećenik, stojeći s istočne (stražnje) strane svetog stola, pjeva drugi stih:

Svećenik: Na usta mi, Gospode, stražu postavi, i ogradu na vrata usana mojih!

Narod: Nek se uzdigne molitva moja kao kâd pred tobom, podizanje ruku mojih kô žrtva večernja.

Zatim čitač ili svećenik, stojeći sa sjeverne (lijeve) strane svetog stola, pjeva treći stih:

Svećenik: Ne prikloni mi srce zlim riječima, da izmišlja izgovore za grijehe.

Narod: Nek se uzdigne molitva moja kao kâd pred tobom, podizanje ruku mojih kô žrtva večernja.

I opet čitač ili svećenik, stojeći s prednje strane svetog stola, pjeva:

Svećenik: Nek se uzdigne molitva moja kao kad pred tobom.

Narod: podizanje ruku mojih kô žrtva večernja.

Svećenik čita molitvu sv. Efrema Sirijca:

Gospode i Vladaru života mojega! Ukloni od mene duh lijenosti, malodušnosti, sebeljublja i ispraznih riječi. Veliki poklon.

A duha razboritosti, poniznosti, strpljenja i ljubavi udijeli meni, sluzi svome. Veliki poklon.

Da, Gospode i Caru, podaj mi uvidjeti svoje grijehe i ne osuđivati brata svoga, jer si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amin. Veliki poklon.

Svećenik: Premudrost. Stojeći poslušajmo sveto evanđelje. Mir svima.

Narod: I duhu tvojemu.

Đakon: Čitanje svetog evanđelja po Mateju. (Mt 24, 36 - 26, 2)

Narod: Slava tebi, Gospode, slava tebi.

Svećenik: Budimo pozori.

Đakon: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: »A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac. Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti.«
»Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospod vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.«

»Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi! Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.«
»No rekne li taj zli sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’ pa stane tući sudrugove, jesti i piti s pijanicama, doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među licemjerima. Ondje će biti plač i škrgut zubî.«

»Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uze svoje svjetiljke i iziđe u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja.«
»Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ‘Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ‘Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ‘Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’«
»Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ‘Gospode! Gospode! Otvori nam!’ A on im odgovori: ‘Zaista, kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!«

»Doista, kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj, naprotiv, koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov.«
»Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’«
»Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’«
»A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupîš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupîm gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’«
»’Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubî.’«

»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.«
»Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’«
»Tada će mu pravednici odgovoriti: ‘Gospode, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’«
»Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’«
»Tada će mu i oni odgovoriti: ‘Gospode, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’«
»I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«

I kad Isus završi sve te besjede, reče svojim učenicima: »Znate da je za dva dana Pasha, i Sin Čovječji predaje se da se razapne.«

Poslije pročitanog evanđelja svećenik kaže: Mir tebi blagovjesniku.

Narod: Slava tebi, Gospode, slava tebi.

Svećenik zatvara carske dveri.

II. PRIČESNA SLUŽBA

Usrdna ektenija

Đakon: Recimo svi iz sve duše svoje i svim umom svojim recimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Gospode Svevladaru, Bože otaca naših, molimo ti se: usliši i pomiluj.

Narod: Gospode, pomiluj.

Smiluj nam se, Bože, po velikom milosrđu svome, molimo ti se usliši i pomiluj.

Narod: Gospode, pomiluj. 3x

Još ti se molimo za svetoga, sveopćeg prvosvećenika našega (ime), papu rimskoga, za metropolita našega gospodina nadbiskupa (ime), za bogoljubnoga biskupa našega gospodina (ime), za one koji služe i za one koji su služili u ovom svetom hramu, za naše duhovne oce i za svu našu braću u Kristu.

Narod: Gospode, pomiluj. 3x

Još ti se molimo za naše vrhovništvo, kao i za sve one koji nas brane i štite.

Narod: Gospode, pomiluj. 3x

Još ti se molimo za ovdje nazočne ljude koji očekuju od tebe velike i obilne milosti i za sve one koji nam dobro čine, kao i za sve pravovjerne kršćane.

Narod: Gospode, pomiluj. 3x

Svećenik tiho moli

Primi, Gospode, Bože naš, od svojih slugu ovu usrdnu molbu i smiluj nam se po velikom milosrđu svome. Pošalji i milosti svoje na nas, kao i na sve ljude svoje koji očekuju obilje milosrđa tvoga.

Jer si milosrdan i čovjekoljubivi Bog, iskazujemo ti slavu: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Ektenija za oglašene

Đakon: Oglašeni, pomolite se Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj.

Vjernici, pomolimo se za oglašene da ih Gospod pomiluje.

Narod: Gospode, pomiluj.

Da ih pouči riječju istine.

Narod: Gospode, pomiluj.

Da im otkrije evanđelje pravednosti.

Narod: Gospode, pomiluj.

Da ih sjedini sa svojom svetom, katoličkom i apostolskom Crkvom.

Narod: Gospode, pomiluj.

Spasi, pomiluj, zaštiti i očuvaj ih, Bože, svojom milošću.

Narod: Gospode, pomiluj.

Oglašeni, prignite svoje glave Gospodu.

Narod: Tebi, Gospode.

Molitva za oglašene

Bože, Bože naš, Stvoritelju i začetniče svega, koji hoćeš da se svi spase i dođu k spoznaji istine, pogledaj na oglašene sluge svoje i izbavi ih od drevne obmane i lukavstva neprijatelja. Pozovi ih na vječni život, prosvjetljujući im duše i tijela te ih pribroji duhovnomu tvojem stadu, nad koje se zaziva sveto ime tvoje.

Da i oni s nama slave preslavno i veličanstveno ime tvoje: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Mala ektenija

Đakon: Vjernici, opet i opet u miru pomolimo se Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj.

Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas, Bože, svojom milošću.

Narod: Gospode, pomiluj.

Premudrost.

Prva molitva vjernih

Veliki i hvaljeni Bože! Ti si nas životvornom smrću Krista tvoga izveo iz raspadljivosti u neraspadljivost. Oslobodi sva naša osjetila da ih strasti ne umrtve i daj da im unutarnji razum bude dobrim vodičem: oko da bude daleko od svakog zla pogleda, sluh zatvoren za sve isprazne riječi, a jezik čist od nedoličnoga govora. Očisti usta naša koja te hvale, Gospode; daj da se ruke naše uzdržavaju od zlih djela te da čine samo ono što je ugodno tebi. Krijepi svojom milošću sve naše udove i razum naš.

Jer tebi dolikuje svaka slava, čast i klanjanje: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Mala ektenija

Đakon: Opet i opet u miru pomolimo se Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj.

Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas, Bože, svojom milošću.

Narod: Gospode, pomiluj.

Premudrost.

Molitva vjernih prije prijenosa svetih Tajni

Vladaru sveti i predobri, tebe bogatoga milosrđem molimo: budi milostiv nama grješnicima i učini nas dostojnima primiti jedinorođenoga Sina tvoga i Boga našega, Kralja slave. Jer ovo prečisto njegovo Tijelo i životvorna Krv u ovaj će čas unići i biti postavljeni na ovaj otajstveni stol, nevidljivo praćeni mnoštvom nebeske vojske. Udijeli da se njima bez osude pričestimo, da naše duhovno oko bude njima obasjano te postanemo sinovi svjetla i dana.

Po daru Krista tvoga s kojim si blagoslovljen, s presvetim, dobrim i životvornim tvojim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin. Sada sile nebeske s nama nevidljivo služe, jer evo ulazi Kralj slave, evo svečano se unosi žrtva otajstvena i već prinesena. Vjerom i ljubavlju pristupimo da dionici vježnoga života postanemo. Aliluja, aliluja, aliluja.

Svećenik otvara carske dveri i prostire iliton.

I pjeva se “Sada sile nebeske”, a za to vrijeme svećenik otvara carske dveri, a đakon ulazi sjevernom stranom u sveti oltar, i kadi hram. Zatim stavši zajedno, govore triput:

Sada sile nebeske s nama nevidljivo služe, jer evo ulazi Kralj slave, evo svečano se unosi žrtva otajstvena i već prinesena. Vjerom i ljubavlju pristupimo da dionici vježnoga života postanemo. Aliluja, aliluja, aliluja.

Poklonivši se triput, odlaze k svetim darovima. Svećenik kadi svete darove tiho moleći:

Bože, milostiv budi meni grješnomu. 3x

Zatim uzima pokrov i polaže ga na rame đakonu, sveti diskos s božanskim Tajnama prima desnom rukom i stavlja na svoju glavu, čašu pak s vinom u lijevu rukui nosi pri grudima.

Đakon ide ispred svećenika samo s kadionicom, sve vrijeme kadeći. Hodaju ništa ne govoreći.

Ušavši u oltar, svećenik postavlja Darove po običaju na sveti stol, uzima pokrovce sa svetih Darova i pokriva ih pokrovom i pokadi ih ne govoreći ništa.

Svećenik čita molitvu sv. Efrema Sirijca:

Gospode i Vladaru života mojega! Ukloni od mene duh lijenosti, malodušnosti, sebeljublja i ispraznih riječi. Veliki poklon.

A duha razboritosti, poniznosti, strpljenja i ljubavi udijeli meni, sluzi svome. Veliki poklon.

Da, Gospode i Caru, podaj mi uvidjeti svoje grijehe i ne osuđivati brata svoga, jer si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amin. Veliki poklon.

Svećenik zatvara carske dveri, a đakon, primivši blagoslov, izlazi na uobičajeno mjesto i govori ekteniju.

Prozbena ektenija

Đakon: Nadopunimo našu večernju molitvu Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za ovdje postavljene i pretposvećene dragocjene darove, pomolimo se Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj.

Da nam čovjekoljubivi Bog naš, primivši ih na svoj sveti, nadnebeski i duhovni žrtvenik kao duhovni miomiris, uzvrati božanskom milošću i darom Svetoga Duha, pomolimo se.

Narod: Gospode, pomiluj.

Da se oslobodimo svake nevolje, srdžbe, opasnosti i tjeskobe, pomolimo se Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj.

Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas, Bože, svojom milošću.

Narod: Gospode, pomiluj.

Da cijela ova večer bude savršena, sveta, mirna i bez grijeha, molimo Gospoda.

Narod: Podaj, Gospode.

Anđela mira, vjernoga vođu i čuvara duša i tijela naših, molimo Gospoda.

Narod: Podaj, Gospode.

Oproštenje i otpuštenje grijeha i prijestupa naših, molimo Gospoda.

Narod: Podaj, Gospode.

Dobra i koristi dušama našim i mir svijetu, molimo Gospoda.

Narod: Podaj, Gospode.

Da preostalo vrijeme života našega provedemo u miru i pokajanju, molimo Gospoda.

Narod: Podaj, Gospode.

Da svršetak našega života bude kršćanski: bez bolova, bez sramote, miran, i da damo dobar odgovor na strašnom sudu Kristovu, molimo.

Narod: Podaj, Gospode.

Izmolivši jedinstvo vjere i zajedništvo Svetoga Duha, sami sebe i jedan drugoga i sav život svoj Kristu Bogu predajmo.

Narod: Tebi Gospodi.

Molitva nakon postavljanja svetih Tajni

Bože neiskazanih i nevidljivih tajni. U tebi je riznica sve mudrosti i spoznanja. Ti si nam otkrio tajnu ove službe i po neizmjernomu tvom čovjekoljublju postavio si nas grješne da ti prinosimo darove i žrtve za naše grijehe i ljudska neznanja. Sam nevidljivi Kralju koji činiš velika i neistraživa, slavna i divna djela kojima nema broja, pogledaj na nas nedostojne sluge svoje koji stojimo pred ovim svetim žrtvenikom kao pred kerubinskim prijestoljem, na kome jedinorođeni tvoj Sin i Bog naš počiva u ovdje postavljenim uzvišenim Tajnama. Oslobodi nâs i sav vjerni narod tvoj od svake nečistoće, posveti duše i tijela sviju nas trajnom svetošću, da se čistom savješću, nepostiđenim obrazom i prosvjetljenim srcem pričestimo ovim božanskim svetinjama i po njima oživljeni sjedinimo sa samim Kristom tvojim, istinskim Bogom našim, koji je rekao: Tko jede moje tijelo i pije moju Krv u meni ostaje i ja u njemu. Daj da i mi, Gospode, pošto u nas uđe i useli se tvoja Riječ, postanemo hram presvetoga i klanjanja dostojnoga tvoga Duha, oslobođeni od svake đavolske prijevare koja djeluje po djelu, riječi ili mišlju, te postignemo obećana nam dobra sa svima svetima tvojim koji su ti od vijeka omiljeli.

I učini nas, Vladaru, dostojnima da smijemo s pouzdanjem i bez osude zazivati tebe, nebeskoga Boga Oca, i govoriti:

Narod: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik: Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Svećenik: Mir svima.

Narod: I duhovi tvojemu.

Đakon: Prignite svoje glave Gospodu.

Narod: Tebi, Gospode.

Svećenik tiho moli:

Bože, jedini dobri i milosrdni, koji prebivaš u visinama i gledaš na ponizne, pogledaj milosrdnim okom na sav svoj narod i očuvaj ga. Učini sve nas dostojnima neosuđeno se pričestiti ovim tvojim životvornim Tajnama, jer pred tobom smo prignuli glave očekujući od tebe obilne milosti.

Milošću i milosrđem, i čovjekoljubljem jedinorođenoga Sina tvoga, s kojim si blagoslovljen, s presvetim i dobrim i životvornim tvojim Duhom: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Svećenik tiho moli:

Pogledaj, Gospode Isuse Kriste, Bože naš, sa svoga svetog prebivališta i s prijestolja slave svoga kraljevstva i dođi nas posvetiti, ti koji gore sjediš s Ocem, a ovdje na nevidljivi način prebivaš s nama. Udostoj se svojom moćnom rukom udijeliti nam svoje prečisto Tijelo i dragocjenu Krv, a preko nas i svemu narodu.

Bože, milostiv budi meni grješnomu. 3x

Svećenik ispod pokrivenih božanskih darova pobožno i s velikim strahopoštovanjem rukom dotiče životvorni Kruh. Zatim đakon glasno

Budimo pozorni.

Svećenik: Pretposvećeno sveto svetima.

Narod: Jedan je svet, jedan je Gospod, Isus Krist, na slavu Boga Oca. Amin.

Svećenik odlaže sveti pokrov, a đakon prilazi s desne strane, govoreći:

Razlomi, vladiko, sveti Kruh.

Svećenik pak, lomeći sveti Kruh na četiri dijela, s puno pozornosti i pobožnosti govori:

Lomi se i dijeli Jaganjac Božji; lomi se, a ipak se ne dijeli; svagda se blaguje, a nikada ga ne nestaje, već posvećuje one koji se pričešćuju.

I stavlja česticu u čašu ništa ne govoreći. Đakon ulijeva toplotu u čašu, ništa ne govoreći, i stane malo podalje.

Zatim služitelji i narod zajedno govore:

Molitva prije pričesti

Vjerujem, Gospode, i ispovijedam da si ti zaista Krist, Sin Boga živoga, koji si došao na svijet da spasiš grješnike od kojih sam prvi ja.

Za pričesnika svoje tajne večere primi me danas, Sine Božji, jer ja neću izdati tajnu tvojim neprijateljima, niti ću ti poljubac dati kao Juda, već ti se kao razbojnik ispovijedam:

Spomeni me se, Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje.

Spomeni me se, Vladaru, kada dođeš u kraljevstvo svoje.

Spomeni me se, Sveti, kada dođeš u kraljevstvo svoje.

Da mi pričest svetim tvojim otajstvima, Gospode, ne bude na sud ni na osudu, nego na ozdravljenje duše i tijela.

Bože, milostiv budi meni grješnomu.

Bože, očisti grijehe moje i pomiluj me.

Bezbroj puta sagriješih, Gospode, oprosti mi.

Narod: Kušajte i vidite kako je dobar Gospod. Aliluja, aliluja, aliluja.

Pravednici, Gospodu kličite. Hvaliti ga pristoji se čestitima. Aliluja, aliluja, aliluja.

Svećenik poziva đakone:

Đakone pristupi.

A đakon pristupa, pobožno čini poklon, i moleći oproštenje govori: Evo pristupam besmrtnom Kralju i Bogu našemu. Udijeli mi, vladiko dragocjeno i sveto Tijelo i Krv Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.

Svećenik, uzevši jednu česticu svetih Tajni, daje đakonu govoreći:

Đakonu (ime) daje se dragocjeno i sveto i prečisto Tijelo i Krv Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Krista na otpuštenje njegovih grijeha i na život vječni.

Đakon poljubivši pruženu mu ruku odlazi i stane otraga svetog stola i priklonivši glavu moli se kao i svećenik, govoreći: Vjerujem, Gospode... i ostalo.

Slično uzme i svećenik jednu česticu svetih tajni govoreći:

Dragocjeno i sveto Tijelo i Krv Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Krista daje se meni svećeniku(ime) na otpuštenje mojih grijeha i na život vječni. Amin.

Tako se pričešćuju svetim Tajnama sa strahopoštovanjem i svakim pouzdanjem. Zatim svećenik, uzevši gubu ili rupčić otire ruku, govoreći: Slava tebi, Bože. tri puta. Poljubivši gubu, odloži je na mjesto.**

Ako svećenik služi sam, bez đakona, on sada ne pije iz svete čaše. Ako pak služi s đakonom, svećenik sada uzme svetu čašu i pije iz nje, ništa ne govoreći. Đakon pije iz svete čaše poslije zambone molitve.

Svećenik otvara carske dveri, te predaje svetu čašu đakonu koji govori:

Pristupite.

Narod: Blagoslivljat ću Gospoda u svako doba. Aliluja, aliluja, aliluja.

Pričest vjernika biva kao na Liturgiji sv. Ivana Zlatoustoga. Svećenik pričešćujući govori:

Dragocjenim i svetim i prečistim Tijelom i Krvlju Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Krista pričešćuje se sluga Božji (službenica Božja) (ime) na otpuštenje svojih grijeha i na život vječni. Amin.

Svećenik pokadivši svete darove, predaje kadionicu đakonu i uzevši sveti diskos stavlja ga na glavu đakona. Đakon ga uzme pobožno, i gledajući prema vratima, ništa ne govoreći odlazi k stolu priprave te ga tamo odlaže.

Svećenik poklonivši se uzimlje svetu čašu i okrenuvši se vratima gleda prema narodu i tiho govori:

Blagoslovljen Bog koji nas prosvjetljuje i posvećuje.

Svagda, sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin. Zahvaljujemo ti, Kriste, Bože naš jer si nas udostojao biti pričesnicima tvojega Tijela i časne tvoje Krvi, prolivene za sav svijet na otpuštenje grijeha, kao tajna tvoje providnosti. Aliluja, aliluja, aliluja.

Đakon: Primivši božanske, svete, prečiste, besmrtne, nebeske, životvorne i uzvišene Kristove Tajne, stojeći, dostojno zahvalimo Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj.

Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas, Bože, svojom milošću.

Narod: Gospode, pomiluj.

Izmolivši da cijela večer bude savršena, sveta, mirna i bez grijeha, sami sebe i jedan drugoga i sav život svoj Kristu Bogu predajmo.

Narod: Tebi, Gospode.

Svećenik tiho moli:

Zahvaljujemo ti, Spasitelju, Bože svega, za sva dobra koja si nam dao i za pričest svetoga Tijela i Krvi Krista tvoga. Molimo te, čovjekoljubivi Vladaru, sačuvaj nas pod svojim okriljem i daj nam da se dostojno pričešćujemo tvojim svetinjama do posljednjega daha našega, na prosvjetljenje duše i tijela i baštinjenje kraljevstva nebeskoga.

Jer si ti naše posvećenje, iskazujemo ti slavu: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Svećenik izlazi kroz svete dveri i govori:

Iziđimo u miru.

Narod: U ime Gospodnje.

Đakon: Pomolimo se Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj.

Molitva iza ambona

Gospode, Svevladaru, ti si svojom mudrošću sve stvorio i neiskazanim svojim promislom i velikom dobrotom uveo nas u ove časne dane za očišćenje duša i tijela, svladavanje strasti i nadu uskrsnuća. Ti si nakon četrdeset dana uručio svome ugodniku Mojsiju zavjetne ploče s Bogom napisanim slovima. Podaj i nama, o Dobri, da dobar boj bijemo, da tijek posta završimo, da cjelovitu vjeru sačuvamo, glave nevidljivih zmija satremo, da se pojavimo kao pobjednici nad grijehom te neosuđeni dostignemo pokloniti se i svetom uskrsnuću.

Neka je blagoslovljeno i proslavljeno svake časti dostojno i veličanstveno ime tvoje: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin. Budi ime Gospodnje blagoslovljeno od sada i do vijeka. Triput.

Psalam 33.

Blagoslivljat ću Gospoda u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda na ustima. / Nek se Gospodom duša moja hvali, nek čuju ponizni i nek se raduju. / Veličajte sa mnom Gospoda, uzvisujmo ime njegovo zajedno. / Tražio sam Gospoda, i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. / U njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaša. / Eto, jadnik vapi, i Gospod ga čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba. / Anđeo Gospodnji tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi. / Kušajte i vidite kako je dobar Gospod: blago čovjeku koji se njemu utječe. / Bojte se Gospoda, vi sveti njegovi: ne trpe oskudice koji ga se boje. / Osiromašiše mogućnici i gladuju, a koji traže Gospoda, ne trpe oskudice.

Molitva kod blagovanja svetih darova

Gospode, Bože naš, ti koji si nas uveo u ove časne dane i učinio nas dionicima uzvišenih tvojih Tajna, sjedini nas duhovnom svom stadu i učini nas baštinicima svoga kraljevstva, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Svećenik: Blagoslov Gospodnji neka siđe na vas, njegovom milošću i čovjekoljubljem: svagda, sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Svećenik: Slava tebi, Kriste Bože, ufanje naše, slava tebi.

Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Gospode, pomiluj. Triput. Blagoslovi.

Svećenik:

Krist, istiniti Bog naš, koji kao Gospod radi našega spasenja dragovoljno polazi na muku, molitvama svoje prečiste Majke, i svetoga Grgura Dvojeslava, pape rimskoga, i svih svetih, neka nas pomiluje i spasi jer je dobar i čovjekoljubiv.

Narod: Amin.